نویسنده: کارشناس 3

چنگال خرس وتوصا

چنگال خرس وتوصا شرکت گروه س توسعه صنعتی ايران نوع بازار : بورس ارسالی از تیم تحلیل آکادمی این پست آموزشی و تحلیلی است رصد کامل و تریگر با شماست! هشدار: مطلب فوق سیگنال خرید این نماد نیست، این اطلاعات را با استراتژی خود تلفیق کنید! ارزیابی و تصمیم نهائی با شماست.

برای دسترسی به این پست، شما باید پکیج جامع استراتژی چنگال خرس را خریداری کنید.

چنگال خرس سپ

چنگال خرس سپ شرکت پرداخت الكترونيک سامان كيش نوع بازار : بورس ارسالی از تیم تحلیل آکادمی این پست آموزشی و تحلیلی است رصد کامل و تریگر با شماست! هشدار: مطلب فوق سیگنال خرید این نماد نیست، این اطلاعات را با استراتژی خود تلفیق کنید! ارزیابی و تصمیم نهائی با شماست.

برای دسترسی به این پست، شما باید پکیج جامع استراتژی چنگال خرس را خریداری کنید.

چنگال خرس ذوب

چنگال خرس ذوب شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان نوع بازار : فرابورس ارسالی از تیم تحلیل آکادمی این پست آموزشی و تحلیلی است رصد کامل و تریگر با شماست! هشدار: مطلب فوق سیگنال خرید این نماد نیست، این اطلاعات را با استراتژی خود تلفیق کنید! ارزیابی و تصمیم نهائی با شماست.

برای دسترسی به این پست، شما باید پکیج جامع استراتژی چنگال خرس را خریداری کنید.

چنگال خرس پارسان

چنگال خرس پارسان شرکت گسترش نفت و گاز پارسيان نوع بازار : بورس ارسالی از تیم تحلیل آکادمی این پست آموزشی و تحلیلی است رصد کامل و تریگر با شماست! هشدار: مطلب فوق سیگنال خرید این نماد نیست، این اطلاعات را با استراتژی خود تلفیق کنید! ارزیابی و تصمیم نهائی با شماست.

برای دسترسی به این پست، شما باید پکیج جامع استراتژی چنگال خرس را خریداری کنید.

چنگال خرس وغدیر

چنگال خرس وغدیر شرکت سرمايه‌گذاری ‌غدير (هلدينگ‌) نوع بازار : بورس ارسالی از تیم تحلیل آکادمی این پست آموزشی و تحلیلی است رصد کامل و تریگر با شماست! هشدار: مطلب فوق سیگنال خرید این نماد نیست، این اطلاعات را با استراتژی خود تلفیق کنید! ارزیابی و تصمیم نهائی با شماست.

برای دسترسی به این پست، شما باید پکیج جامع استراتژی چنگال خرس را خریداری کنید.

کدال خوانی ولیز

کدال خوانی ولیز شرکت: ليزينگ ‌ايران‌ نوع بازار: بورس دوره: 12 ماهه حسابرسی نشده تعداد سهام: 600 M سهام شناور: 82% سهامدار عمده اصلی: بانک

کدال خوانی کنور

کدال خوانی کنور شرکت: توسعه معدنی و صنعتی صبانور نوع بازار: بورس دوره: 12 ماهه حسابرسی نشده تعداد سهام: 2/936 B سهام شناور: 15% سهامدار

کدال خوانی دتولید

کدال خوانی دتولید شرکت: داروسازی توليد دارو نوع بازار: فرابورس دوره: 12 ماهه حسابرسی نشده تعداد سهام: 600 M سهام شناور: 36% سهامدار عمده اصلی:

کدال خوانی کطبس

کدال خوانی کطبس شرکت: ذغال‌ سنگ‌ نگين‌ طبس‌ نوع بازار: بورس دوره: 12 ماهه حسابرسی نشده تعداد سهام: 185 M سهام شناور: 37% سهامدار عمده

کدال خوانی غشان

کدال خوانی غشان شرکت: شير پاستوريزه‌ پگاه ‌خراسان‌ نوع بازار: بورس دوره: 12 ماهه حسابرسی شده تعداد سهام: 1/574 B سهام شناور: 24% سهامدار عمده

question