گزارش ماهانه شصفها

گزارش ماهانه شصفها

شرکت: پتروشيمی‌ اصفهان‌

نوع بازار: پایه، تابلو نارنجی

با توجه به گزارش ماهانه، فروش محصولات شرکت از لحاظ ریالی تولوئن (صادارتی) (23%)، پارازايلين (صادراتی) (17%)، انيدريد فتاليک (داخلی) (14%)، بنزن (داخلی) (10%)، پارازايلين (داخلی) (10%)، مخلوط زايلين (صادراتی) (9%)، انيدريد فتاليک (صادارتی) (7%)، تولوئن (داخلی) (5%)، مخلوط زايلين (داخلی) (3%)، رافينيت (داخلی) (1%) و رافينيت (صادراتی) (1%) می باشد. واحد سنجش محصولات شرکت، تن است.

نکات مثبت:

 • تولید محصولات تولوئن (داخلی)، مخلوط زايلين (داخلی)، رافينيت (داخلی)، مخلوط زايلين (صادراتی)، پارازايلين (صادراتی)، انيدريد فتاليک (صادارتی) و تولوئن (صادارتی) در بهمن نسبت به میانگین کل افزایش داشته است.
 • تعداد فروش محصولات بنزن (داخلی)، تولوئن (داخلی)، انيدريد فتاليک (داخلی)، مخلوط زايلين (صادراتی)، پارازايلين (صادراتی)، انيدريد فتاليک (صادارتی) و تولوئن (صادارتی) در بهمن نسبت به میانگین کل افزایش داشته است.
 • نرخ فروش تمامی محصولات (البته به جز ارتوزايلين (صادراتی) و رافينيت (صادراتی)) در بهمن نسبت به میانگین کل افزایش داشته است.
 • کل فروش شرکت در یک ماهه بهمن نسبت به میانگین فروش ماهانه افزایش داشته است.
 • فروش شرکت در بهمن نسبت به دی 132% افزایش داشته است.
 • فروش شرکت در 11 ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 47% افزایش داشته است.

نکات منفی:

 • تولید محصولات بنزن (داخلی)، انيدريد فتاليک (داخلی) و پارازايلين (داخلی) در بهمن نسبت به میانگین کل کاهش داشته است. تولید محصول رافينيت (صادراتی) (صادراتی) در بهمن صفر شناسایی شده است.
 • تعداد فروش محصولات پارازايلين (داخلی)، مخلوط زايلين (داخلی) و رافينيت (داخلی) در بهمن نسبت به میانگین کل کاهش داشته است. تعداد فروش محصولات ارتوزايلين (صادراتی) و رافينيت (صادراتی) در بهمن صفر شناسایی شده است؛ در نتیجه شرکت از این محصولات در بهمن فروشی نداشته است.

نکات کم اهمیت:

 • فروش محصولات شرکت، 43% داخلی و 57% صادراتی است.
 • در گزارش نام محصول ارتوزايلين (صادراتی) هم آمده است که درصد کمی از فروش شرکت را به خود اختصاص داده است. تولید این محصول از ابتدای سال مالی صفر بوده است.
 • در گزارش نام محصول ارتوزايلين (داخلی) هم آمده است؛ اما هیچگونه فعالیتی برای آن ها ثبت نشده است.

هشدار: مطلب فوق سیگنال خرید این نماد نیست، این اطلاعات را با استراتژی خود تلفیق کنید! ارزیابی و تصمیم نهائی با شماست.

question