گزارش روزانه لانگ پلاس (13 بهمن)

گزارش روزانه لانگ پلاس

گزارش لانگ پلاس و آمار روزانه

این گزارش بر اساس دیتای روز کاری قبل و سایت بورس تهیه شده است.

رصد وضعیت تابلو و تحلیل تکنیکال با شماست!

این پست صرفا آموزشی و ارائه گزارش است.

هشدار: مطلب فوق، سیگنال خرید یا فروش نیست، این اطلاعات را با استراتژی خود تلفیق کنید! ارزیابی و تصمیم نهائی با شماست.

question