راهنمای روزانه لانگ پلاس (13 بهمن)

راهنمای روزانه لانگ پلاس

رصد وضعیت تابلو و تحلیل تکنیکال با شماست!

این پست صرفا آموزشی و ارائه گزارش است.

این گزارش بر اساس دیتای روز کاری قبل و سایت بورس تهیه شده است.

نمادهای زیر اولین تحرک را بعد از گذشت حداقل 1 ماه (تقریبا 22 روز کاری) ثبت کردند.

هشدار: مطالب این پست، سیگنال خرید یا فروش این نمادها نیست، این اطلاعات را با استراتژی خود تلفیق کنید! ارزیابی و تصمیم نهائی با شماست.

خفولا
خمحرکه
زشریف
شبندر
شسم
question