آخرین تحرکات منفی بازار (23 بهمن)

آخرین تحرکات منفی بازار

سهامداران عمده نمادهای زیر در آخرین به روزرسانی، صرفا معامله فروش ثبت کردند:

این گزارش بر اساس دیتای روز کاری قبل و سایت بورس تهیه شده است.

رصد وضعیت تابلو و تحلیل تکنیکال با شماست!

این پست صرفا آموزشی و ارائه گزارش است.

هشدار: مطالب این پست، سیگنال خرید یا فروش این نمادها نیست، این اطلاعات را با استراتژی خود تلفیق کنید! ارزیابی و تصمیم نهائی با شماست.

آبین
بکام
پردیس
پلاست
تکنار
ثاباد
ثزاگرس
چکارن
خاذین
ختوقا
خچرخش
خزر
خشرق
خفولا
خکار
خوساز
ریشمک
شرنگی
شکربن
غالبر
غگلستا
غنوش
فسپا
فنرژی
کترام
کرازی
لپارس
وآذر
ودی
وشهر
ولشرق
وکبهمن
فتوسا
ولکار
سلام، خوش آمدید

محصولات آکادمی مالی وحید درزی
یعنی آپدیت بودن در دنیای امروز

question