آخرین تحرکات منفی بازار (13 بهمن)

آخرین تحرکات منفی بازار

سهامداران عمده نمادهای زیر در آخرین به روزرسانی، صرفا معامله فروش ثبت کردند:

این گزارش بر اساس دیتای روز کاری قبل و سایت بورس تهیه شده است.

رصد وضعیت تابلو و تحلیل تکنیکال با شماست!

این پست صرفا آموزشی و ارائه گزارش است.

هشدار: مطالب این پست، سیگنال خرید یا فروش این نمادها نیست، این اطلاعات را با استراتژی خود تلفیق کنید! ارزیابی و تصمیم نهائی با شماست.

بخاور
پاسا
پلاسک
جهرم
حتوکا
حریل
حفارس
خبهمن
خچرخش
خزر
دزهراوی
دسینا
ساروج
سامان
سصفها
سمتاز
شرنگی
غچین
غشهد
غشوکو
فمراد
کرازی
کطبس
کماسه
گدنا
وبملت
وتوکا
وصنا
ولبهمن
فگستر
فتوسا
مدیریت
question