آخرین تحرکات مثبت بازار (13 بهمن)

آخرین تحرکات مثبت بازار

سهامداران عمده نمادهای زیر در آخرین به روزرسانی، صرفا معامله خرید ثبت کردند:

این گزارش بر اساس دیتای روز کاری قبل و سایت بورس تهیه شده است.

رصد وضعیت تابلو و تحلیل تکنیکال با شماست!

این پست صرفا آموزشی و ارائه گزارش است.

هشدار: مطالب این پست، سیگنال خرید یا فروش این نمادها نیست، این اطلاعات را با استراتژی خود تلفیق کنید! ارزیابی و تصمیم نهائی با شماست.

اعتلا
امید
اوان
بالبر
بایکا
برکت
بفجر
بمیلا
بنو
بهپاک
پارس
پارسیان
پخش
پرداخت
پردیس
پسهند
پکویر
تابا
تاپکیش
تاصیکو
تبرک
تپمپی
تکنار
تماوند
تملت
ثاباد
ثاژن
ثامان
ثبهساز
ثزاگرس
جم پیلن
چفیبر
چکاپا
حتاید
حسیر
خاور
خپویش
خریخت
خساپا
خفولا
خکرمان
خکمک
خگستر
خمحرکه
خمحور
خودرو
خوساز
دامین
دبالک
دتولید
ددام
درهآور
دسانکو
دسبحا
دسبحان
دشیمی
دکوثر
دیران
رافزا
رانفور
رکیش
زاگرس
زشریف
زنگان
سباقر
سبجنو
سبزوا
سخزر
سخواف
سخوز
سدور
سرچشمه
سفانو
سنوین
سهرمز
سیتا
سیدکو
سیستم
شاراک
شاروم
شبریز
شبندر
شپدیس
شپلی
شپنا
شتوکا
شدوص
شساخت
شستان
شسم
شگویا
شلرد
صبا
غاذر
غدیس
غزر
غشاذر
غشان
غگلپا
غگلستا
غگیلا
غمارگ
غنوش
فاذر
فارس
فافزا
فالوم
فایرا
فبیرا
فسازان
فسپا
فلات
فملی
فنورد
فوکا
قثابت
قجام
قشرین
قشکر
قنیشا
کالا
کتوکا
کچاد
کسرام
کصدف
کگل
کگهر
کمرجان
کمینا
کهمدا
کی بی سی
کیسون
گوهران
لپارس
لسرما
لوتوس
ما
مداران
نطرین
نوری
وارس
والبر
وامید
وایرا
وبانک
وبشهر
وبهمن
وبوعلی
وپاسار
وپترو
وپویا
وتوسم
وتوشه
وثخوز
وثنو
وحافظ
ودی
وزمین
وساپا
وساخت
وسبحان
وسپه
وسکاب
وسین
وصنعت
وغدیر
وکار
ولانا
ولپارس
ولصنم
ولملت
وملت
وملل
ونوین
وهور
ثامید
وسپهر
بوعلی
وکبهمن
اپال
ولکار
لطیف
فسبزوار
question